Hiện nay chương trình đang chờ đợi một nhà tài trợ chính thức. Nhà tài trợ sẽ giúp chúng tôi thực hiện trọn vẹn chương trình và phục vụ cộng đồng.

Quyền lợi của nhà tài trợ:

  • Là nhà tài trợ duy nhất của chương trình.
  • Tên và logo của nhà tài trợ được đặt tại banner chính, tại vị trí dành cho nhà tài trợ trên đầu trang.
  • Tên và logo của nhà tài trợ sẽ được gắn cùng email danh ngôn hàng ngày tự động gửi đi.
  • Được xướng tên trong mục "CẢM ƠN" của chương trình.